Malayalam Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Malayalam Baby Names By rashi || Malayalam Baby Names By Nakshatra || Malayalam Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malayalam Baby Girl Names Starting With "Ru" and Meaning
  1  2 
Name In Malayalam Meaning
Rubina രുബിന  
Ruby റബി  
Ruchiok റുചിഒക്  
Ruheena രുഹീന  
Ruhina രുഹിന  
Ruman രുമൻ  
Rumi രുമി  
Rupani രുപനി  
Rupasri രുപസ്രി  
Rupsa രുപ്സ  
Rushiha രുശിഹ R
Rushmitha രുഷ്മിത  
Russhmitha രുശ്ശ്മിത  
Ruthiika റുതീക  
Ruthika രുതിക  
Rua റാ  
Ruapa റാപ  
Ruapaadaevi റുഅപാദഎവി  
Ruapacitra റുഅപചിറ്റ്ര  
Ruapakala റുഅപകല  
Ruapakalpa റുഅപകല്പ  
Ruapalata റുഅപലറ്റ  
Ruapamati റുഅപമറ്റി  
Ruapasi റുഅപസി  
Ruapika റുഅപിക Lightful, Gracy
Rubab റബാബ്  
Rubaina രുബൈന Bright
Rubaini രുബിനി Light, D?r,Desire
Ruban രുബാൻ  
Rubini രുബിനി cute
Rucha രുച Vedic Lyrics
Ruchee രുചീ hobby
Rucheta റുചെറ്റ  
Ruchi രുചി Light
Ruchika രുചിക Shining
Ruchira രുചിര Beautiful
Ruchita റുചിറ്റ Splenderous
Ruchitha രുചിത Bright
Rucika രുചിക  
Rucira രുചിര beautiful; tasty
Rudavi രുടവി  
Rudhighsa രുധിഘ്സ  
Rudhira രുധിര  
Rudhra   Lord Shiva
Rudhra Priya    
Rudina രുദിന  
Rudra Priya റുദ്ര പ്പ്രിയ goddess durga
Rudraamba രുട്രാമ്പ  
Rudraani രുദ്രാനി Parvati
Rudrabhiravi രുദ്രഭിരവി Goddess Durga
Rudrakali രുദ്രകളി Godess Durga
Rudrakshi രുദ്രക്ഷി Parvati
Rudralata രുദ്രല്ട  
Rudramma രുദ്രമ്മ Parvati
Rudrani രുദ്രനി Goddess Parvati
Rudrapriya രുദ്രപ്രിയ Parvati
Rudraroma രുദ്രരോമ A musical lnstrument
Rudri രുട്രി Path
Ruel റുഎൽ One that rises; Longing; Desire
rufiya   Ramdan Moon
Rugu രുഗ് Soft
Rugveda ഋഗ്വേദ  
Rugvija ഋഗ്വിജ powerful goddess
Ruhani രുഹനി Spiritual
Ruhanshi    
Ruhi റഹി Soul
Ruhika രുഹിക Cute
Ruhin രുഹിണ്‍ Spiritual
Rujita റുജിറ്റ beautiful
Ruju ഋജു soft
Rujula രുജുള Who Endows Wealth, Lakshmi, Soft
Rujuta രുജു്ട Polite
Rujuta-Rutuja റുജുറ്റ-റൂറ്റുജ്a  
Rukan രുകാൻ Steady
Rukhmini രുഖ്മിനി Goddess Laxmi
Rukhsana രുഖ്സന Wife of Krishna
Rukhsar രുഖ്സർ parda
Rukma രുക്മ Gold
Rukmani രുക്മണി  
Rukmini രുക്മിണി A kind of cloth
Ruksana രുക്സാന Brilliant
Rukumani രുകുമണി god name
Ruma റമ Vedic hymn
Rumali റുമലി Gypsy
Rumana റുമാന smart
Rumer രുമർ Sixth month
Rumpa രുമ്പ  
Run zhun റുൻ ഴുൻ Sweet sound
Runa രുന A Sound
Runali    
Runjhun രുഞ്ഞ്ഹുൻ Charming; Beautiful
runji    
Runjuta    
Runzun റണ്ഴുൻ sweet music
Rupa രൂപ Silver
Rupa-Anurupa റുപ-ആാനുരുpa  
Rupa-Swarupa റുപ-ശ്ശ്വരുpa  
Rupal രുപാൽ Made of silver
Rupali രുപളി Gentle; Daughter of the Prophet (pbuh)
Ruparna രുപര്ന beautiful
  1  2 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy